Sporočilo

Sporočilo
 • EU Direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

  Ta spletna stran uporablja piškotke za upravljanje avtentikacije, navigacijo in druge funkcije. Z uporabo te spletne strani se strinjate, da smemo namestiti takšne piškotke na vašo napravo.

  Oglejte si Direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah

Pogoji in pravila sodelovanja

1. SPLOŠNE DOLOČBE


1.1. Ime panela
Ime spletnega panela je »JAZVEM« (v nadaljevanju: panel).

1.2. Skrbnik panela
Lastnik in skrbnik spletnega panela JAZVEM je podjetje za trženjsko svetovanje in raziskave VALICON d.o.o. (v nadaljevanju: skrbnik).

1.3. Član panela
Član panela (v nadaljevanju: član) je lahko vsaka fizična oseba s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je dopolnila 15 let in ki se strinja z navedenimi pogoji in pravili sodelovanja v panelu.

1.4. Pravna veljavnost
Odnos med članom ter skrbnikom ureja trenutno veljavna različica POGOJEV IN PRAVIL SODELOVANJA, ki je vedno dostopna na spletnih straneh panela. V primeru, da se bo vsebina POGOJEV IN PRAVIL SODELOVANJA spremenila, bo skrbnik člane o spremembah obvestil preko elektronske pošte. Če član, potem ko ga je skrbnik obvestil o spremembi pogojev in pravil sodelovanja, pisno preko elektronske pošte ne odpove članstva v osmih dneh, se šteje, da je prebral spremenjene pogoje in pravila sodelovanja in se z njimi strinja.


2. ČLANSTVO V PANELU

2.1. Kdo je lahko član panela
V panel se lahko včlani vsaka fizična oseba, ki je stara vsaj 15 let in ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji in se strinja z navedenimi splošnimi pogoji in pravili sodelovanja.

2.2. Varovanje osebnih podatkov
Varovanje osebnih podatkov članov je prioriteta skrbnika. Skrbnik uporablja vsa razpoložljiva sredstva in možnosti za zagotavljanje učinkovitega varovanja osebnih podatkov. Preden potrdite strinjanje s pogoji in pravili sodelovanja, prosimo preberite Izjavo o varovanju podatkov.

Član lahko podatke, s katerimi razpolaga skrbnik, zahteva neposredno od skrbnika. Član lahko v svoj uporabniški račun  dodaja podatke, jih posodablja ali spreminja. Do svojega uporabniškega računa, imam možnost dostopa preko internetne povezave v vabilu k raziskavi.

2.3. Večkratno članstvo
Vsaka fizična oseba ima lahko samo en uporabniški račun. Vse ugotovljene zlorabe se bodo kaznovale z izpisom iz panela.

2.4. Odgovornost člana
Član se obvezuje, da bo v vseh oblikah raziskav, v katerih bo sodeloval, podajal resnične, smiselne in relevantne odgovore.


Prav tako se zavezuje, da se bo na povabilo k raziskavi odzval v zato določenem roku, ki bo objavljen v vabilu k raziskavi. Vse ankete, ki bodo izpolnjene po zadnjem roku za oddajo, bo skrbnik zavrnil.

 

Član se obvezuje, da bo vsebina vprašalika ostala nerazkrita morebitnim tretjim osebam.


2.5. Prijava v panel
Član se v panel registrira s prijavo v dveh fazah. Prva faza prijave se opravi na straneh panela, ali preko rekrutacijskega linka, kamor vpiše samo svoj elektronski naslov. Potem, ko je član vpisal svoj elektronski naslov, ter potrdil registracijo,  prejme elektronsko sporočilo s povezavo do končne prijave v panel (druga faza prijave). S kliknom na potrditveni naslov se član vpiše v panel in hkrati strinja z pogoji in pravili sodelovanja v panelu JazVem.

2.6. Izbris iz panela
Skrbnik lahko člana izbriše iz baze članov:

 1. če je član neaktiven (za neaktiven član glej točko 2.8),
 2. če je član neodgovoren (za neodgovoren član glej točko 2.9),
 3. če je član nedosegljiv oziroma njegov elektronski račun ni več veljaven,
 4. če član uporablja več uporabniških računov za sodelovanje v panelu,
 5. če se član do drugih članov panela oziroma do skrbnika vede nespoštljivo,
 6. član lahko prekine članstvo v panelu kadar koli. (glej točko 2.10).
2.7. Uporabniški profil
V okviru uporabniškega profila uporabnika se zbirajo sociodemografski podatki, s pomočjo katerih poteka izbira najprimernejših članov za posamezno raziskavo. Član je dolžan podatke uporabniškega profila redno ažurirati. Dostop do uporabniškega profila, bo vsem članom omogočen preko povezave, ki jo bo dobil v povabilu k raziskavi.

2.8. Neaktiven član
Vsak član bo v tekočem koledarskem letu prejel več povabil k sodelovanju v anketi. V kolikor se član ne odzove na polovico poslanih povabil se ga označi za neaktivnega člana. V tem primeru si skrbnik pridružuje pravico za izbris člana iz panela. Neaktivni člani ne dobijo povabila v nagradni katalog. Vsak neaktivni član postane zopet aktiven ko zopet izpolni anketo.

2.9. Neodgovoren član
Kot neodgovoren se šteje vsak član, ki:

 

 • Omogoča tretjim osebam uporabo lastnega uporabniškega računa oz. v panel novači (rekrutira) osebe z lažnim e- poštnim naslovom.
 • Podaja neresnične, nesmiselne in irelevantne odgovore v anketnih vprašalnikih,skrbnika ne obvešča redno o spremembah podatkov uporabniškega profila.
 • Vsebino vprašalnika razkrije tretjim osebam (vsebino vprašalnika in vizualo javno razkrije oz. objavi).


Skrbnik si pridružuje pravico do izbrisa vsakega neodgovornega člana.

2.10. Prekinitev članstva v panelu
Član lahko prekine članstvo v panelu kadar koli na njegovo željo. Član prekine članstvo tako,da v vabilu k raziskavi odpre povezavo "ne želim več sodelovati v spletnem panelu JazVem" oz pošlje mail skrbniku panela.

Na podlagi izbranega zahtevka za izpis, bo skrbnik izbrisal vse osebne podatke o članu, razen tistih, ki jih skrbnik mora obdržati.

2.11. Izbris člana panela
Do izbrisa člana pride v primeru, ko je s strani skrbnika ugotovljena kršitev pravil sodelovanja skladno s točko 2.6. Član bo o izbrisu obveščen pisno preko elektronske pošte oziroma klasične pošte, če elektronski naslov ne bo več veljaven.

Skrbnik bo ob izbrisu člana izbrisal vse osebne podatke o članu, razen tistih, ki jih skrbnik mora obdržati na podlagi zakonske določbe.

3. SODELOVANJE V RAZISKAVAH

3.1. Tip raziskav
Vsak član ima v posameznih raziskavah možnost izbrati tipe raziskav, v katerih bi rad sodeloval.

Člani lahko sodelujejo v naslednjih tipih raziskav:

 1. Spletne raziskave:
  1. Klasični anketi vprašalniki
  2. Fokusne skupine
  3. Poglobljeni intervjuji
 2. Ostale oblike raziskav:
  1. Terenske raziskave
  2. Mystery shopping (navidezno nakupovanje)
  3. Fokusne skupine
  4. Poglobljeni intervjuji
  5. NRB – nacionalna raziskava branosti
  6. PGM – izbiramo najboljše blagovne znamke
  7. Telefonske raziskave
  8. Odpiralni Časi

Druge raziskave, ki bodo članu ponujene na straneh panela

 

Opisi tipov raziskav so objavljeni na spletni strani Vrste raziskav.

3.2. Vabilo k raziskavi
Vsak član, ki bo izbran za sodelovanje v raziskavi, bo o tem obveščen pisno preko elektronske pošte. V primeru posebnih, bolj zahtevnih raziskav, pa naknadno tudi telefonsko.

Vrsta in število vabil, ki jih bo član prejel, je odvisno od njegovih podatkov, ki jih navede. Član nima pravice do minimalnega števila povabil za sodelovanje v raziskavi.

Skrbnik bo po svojih najboljših močeh skrbel, da bodo vsi člani panela prejeli enakomerno število povabil k raziskavam.

3.3. Zaupnost podatkov
Član se obvezuje, da bo vse informacije o raziskavi, projektu, naročniku raziskave, vprašalniku ali drugih raziskovalnih aktivnostih skrbnika, ki jih bo pridobil tekom raziskave, obravnaval strogo zaupno in jih ne bo posredoval tretji osebi.

 

3.4 Piškotki (Cookie)

Član spletnega panala JazVem se strinja z uporabo piškotkov na spletni strani JazVem in v anketah spletnega sistema JazVem. Piškotke uporabljamo za optimalno delovanje anket in vtičnike socialnih omrežiji kot so Facebook, Twitter ...

 


4. NAGRAJEVANJE ZA SPLETNE RAZISKAVE

4.1. Pravica do nagrade
Na spletnem panelu JAZVEM se izvajata dve obliki raziskav:

 1. raziskave, v katerih ima član možnost pridobivanja TOČK JAZVEM (v nadaljevanju: nagradne raziskave). Tovrstne raziskave bodo kot takšne označene v vabilu k raziskavi, ki ga bo član prejel preko elektronske pošte,
 2. raziskave, pri katerih članu ne bo ponujena možnost pridobivanja TOČK JAZVEM. Tovrstne raziskave bodo kot takšne označene v vabilu k raziskavi, ki ga bo član prejel preko elektronske pošte.
 3. 10 JazVem točk pridobite za vsako anketo ki jo izpolni „prijatelj“, ki se v panel JazVem vpiše preko vašega rekrutacijskega linka, ki smo vam ga ob prijavi poslali v elektronski pošti, kasneje pa ga boste dobili pri vsakem povabilu k raziskavi. Do točk  za ankete, ki jih reši „vaš prijatelj“ ste opravičeni prva štiri leta njegovega članstva.

Le član, ki sodeluje v nagradnih raziskavah in izpolnjuje izbrane pogoje, ki se ugotavljajo v uvodnih vprašanjih, ter je do konca izpolnil vprašalnik, je upravičen do prejetja TOČK JAZVEM. Prav tako ste do točk "povabi prijatelja" opravičeni le, če oseba ki ste jo povabili v panel, izpolni celotno nagradno anketo.

V kolikor član za sodelovanje v določeni raziskavi ne bo zadostil izbranim pogojem, se bo anketiranje zaključilo po nekaj uvodnih vprašanjih. V tovrstnih primernih član ni upravičen do prejetja TOČK JAZVEM, razen če je v vabilu k raziskavi označeno drugače.

4.2. Način nagrajevanja – spletne raziskave
Član bo za vsako sodelovanje v nagradni raziskavi, v kateri bo izpolnil določene pogoje prejel TOČKE JAZVEM (glej točko 4.1., drugi in tretji odstavek). Število TOČK JAZVEM, ki jih bo prejel član za sodelovanje v nagradni raziskavi bo določeno za vsako nagradno raziskavo posebej in bo objavljeno sproti v vabilu k raziskavi.

 

5. NAGRAJEVANJE ZA OSTALE OBLIKE RAZISKAV

5.1. Način nagrajevanja za vse ostale oblike raziskav, ki niso spletne (glej točko 3.1.), bo določen sproti za vsako raziskavo posebej.

Član bo o načinu nagrajevanja v ostalih oblikah raziskav obveščen v vabilu k sodelovanju v posamezni raziskavi.

6. KONČNE DOLOČBE

Član ter skrbnik bosta vse morebitne spore, izvirajoče iz te pogodbe, najprej skušala rešiti sporazumno. V kolikor sporazum ne bo mogoč, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Osebni profil

Hitra anketa

Kako pogosto kupujete CD plošče?